Weź udział w loterii od 01.07.2023 do 30.09.2023

NAGRODY

* Nagroda główna jest dla laureata wraz z osobą towarzyszącą

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Fortis - Kobyliński, Dawiec, Chrabonszczewski Sp. Jawna (dalej "Fortis"), z siedzibą w Warszawie przy ul. Gawińskiego 7, jako administrator danych osobowych, informuje, iż:
  1. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu wydania nagród w loterii promocyjnej. Niepodanie danych osobowych spowoduje niemożność wysłania nagród.
  2. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
  3. Dane mogą być udostępniane przez Administratora zwycięzcy oraz osobom przez niego upoważnionym, osobom zatrudnionym w Fortis; podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fortis oraz osobom upoważnionym, zatrudnionym w tych podmiotach (np. nadawca masowy, windykacja należności i dochodzenie roszczeń w oparciu o usługi firm zewnętrznych);
  4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
  5. Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania postanowień regulaminów, w tym dokonania wyboru zwycięzców, wysyłki nagród zwycięzcom, rozpoznania reklamacji, oraz w związku z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 200), zabezpieczenie i dochodzenie roszczeń, zabezpieczenie i ochrona przed roszczeniami uczestnika lub zwycięzcy lub osób trzecich;
  6. Dane osobowe są przechowywane: (i) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby realizacji postanowień regulaminu w tym wyboru zwycięzców nagród, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na reklamację i pytanie uczestników do czasu przedawnienia roszczeń związane z udziałem w loterii z upływem 1 miesiąca od dnia zakończenia loterii; (ii) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa; (iii) w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji loterii) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu; (iv) poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek uczestnika lub zwycięzcy, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58 RODO.
  7. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Fortis kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.
  8. Fortis nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską) lub organizacji międzynarodowych. W przypadku gdyby taki zamiar powstał FortisS będzie czynił starania aby w razie konieczności przekazania danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej było to państwo lub organizacja, wobec których Komisja Europejska (zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) stwierdziła odpowiedni stopień ochrony.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.